NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Transport og ambulanse

Transport og ambulanse

Røde Kors Hjelpekorps har i dag et sterkt engasjement innen pasient-oppdrag på og utenfor vei. Pasientoppdragene utføres med en rekke ulike transportutstyr (bil, båt, snøscooter, ATV og bandvogner).

Vår nye ambulanse har benevnelse: 188-D(Delta)

Skrevet av:  Morten Grøtvedt

Ambulansetjenesten er en samfunnsoppgave som Røde Kors Hjelpekorps i sin tid  påtok seg, og som etter hvert er blitt overtatt av det offentlige. Det er dog fortsatt behov for Røde Kors Hjelpekorps’ bistand til pasientoppdrag på og utenfor vei.

Oppdragsgivere av Røde Kors Hjelpekorps sine transporttjenester er fra blant annet AMK, Hovedredningssentralen eller lokale redningssentraler (politiet).

Røde Kors Hjelpekorps bidrar med transporttjenester innen følgende områder:

Ambulanse på hjul Denne tjenesten består bl.a. i overflytning av sengeliggende pasienter fra et sykehus til et annet sykehus, transport fra sykehjem til lege/legevakt/ sykehus og transport hjem. Ved større ulykker og katastrofer, vil Røde Kors Hjelpekorps ambulansene være et meget viktig supplement til den ordinære ambulansetjenesten.

Transport utenfor vei På dette området er Røde Kors Hjelpekorps en sentral aktør. Oppdragene utføres med snøscooter i vinterhalvåret. Resten av oppdragene utføres med ATV (terrenggående kjøretøyer), bandvogner, båter og bårebæring.

Sanitets-/førstehjelpsvakter En av de største aktivitetene til Røde Kors Hjelpekorps, er sanitetsvakt ved idrettsarrangementer, festivaler og andre arrangementer hvor mye folk er samlet.

Båttransport Noen Røde Kors Hjelpekorps, spesielt langs kysten, har båter som kan benyttes til pasient-transport. Dette er ikke ambulansebåter, men båter hvor det er muligheter for å transportere pasienter liggende på båre eller båremadrass. De korpsene som har større og hurtiggående båter etablerer døgnvakt i sommermånedene, og spesielt i ferieukene.

Beredskap ved større hendelser Ved større ulykker, hendelser og katastrofer vil det være behov for et stort antall kvalifiserte førstehjelpere og mange kjøretøyer for transport av skadede. Det  vil videre være behov for transport av evakuerte som ikke er skadet. Her er Røde Kors Hjelpekorps, med sine ambulanser og mannskaps-/redningsbiler spredd over hele landet, en meget viktig ressurs.

 

Den litt eldre Ambulansen til Nannestad og Gjerdrum Hjelpekorps (612)