NGRK

Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

NGRK - Røde Kors sin lokalforening i Nannestad og Gjerdrum

Norsktrening

Norsktrening

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. Røde Kors norsktrening er gruppebaserte, uformelle og sosiale treff der man får mulighet til å praktisere norsk og styrke kunnskapen sin. Det legges mest vekt på muntlig norsk og dagligtale.

Vanlige aktiviteter på norsktreningen er å lese aviser, diskutere, lage presentasjoner, høre på radio, drive med rollespill, jobbe med grammatikk og gå gjennom vanlige feil, dialekt, slang, ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning. I våre lokaler på Holter møttes vi hver tirsdag fra kl 19 – 20.30 fram til november 2017. Grunnet en frivillig i mammapermisjon måtte vi la norsktreningen ta en pause inntil vi har funnet nye frivillige norsktrenere. Ønsker du å bidra til integrering ved å hjelpe andre i å forbedre sine norskferdigheter, ta kontakt!

Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning. Noen har kanskje mistet retten til gratis norskopplæring eller har store omsorgsoppgaver. Andre har kommet til Norge uten å kunne lese eller skrive. Når veien fram til målet virker lang, kan møtet med et medmenneske som bryr seg og engasjerer seg være avgjørende.

Bli med en kveld og se om det er noe for deg!

Eller fyll ut skjemaet her for å melde deg inn.

 

Krav til frivillige i Norsktrening

  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • ha fylt 18 år (aldersgrensen for guider for ungdom er 16 år)
  • ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet
  • snakke flytende norsk

Følg oss på Facebook for å se de siste nyhetene om vår lokalforening!

 

English version:

Norwegian lessons

Norwegian lessons make up a low-threshold arrangement where refugees and immigrants can learn Norwegian in an informal setting.

The ability to speak and understand Norwegian is crucial to enjoying a good, dignified life in Norway. Many refugees and immigrants spend their first months and years in Norway without any opportunity to speak and learn Norwegian in their everyday lives. The Red Cross Norwegian lessons take the form of group-based, informal and social get-togethers where participants are given the chance to practise and develop their Norwegian language skills. The lessons are principally focused on spoken Norwegian and everyday language.

Common activities at Norwegian lessons include reading newspapers, discussing issues, preparing presentations, listening to the radio, role play, working with grammar and reviewing common errors, dialects, slang, words and expressions. The activities provide an excellent supplement to standard Norwegian lessons. We met every tuesday from 7 pm to 8.30 pm at our office in Holter until november 2017. Due to our volunteer’s maternity leave, we had to take a break until we finde new volunteers to take care of the activity. So if you know someone who would like to contribute to integration by helping improve norwegian language skills, please ask them to contact us!

Red Cross Norwegian lessons are particularly important for people who, for one reason or another, find it difficult to keep up with ordinary Norwegian classes. Some may have lost their entitlement to free Norwegian lessons, or they may have to spend more time caring for relatives. Others may have come to Norway without being able to read or write. When the path to the goal seems long, meeting a fellow human being who shows genuine care and commitment can make all the difference.

Come and join us one evening to find out if this is something you would like to participate in!

Or fill in this form to join our little community.

Follow us on Facebook for our latest news and updates!